Wie zijn wij?

Vakbondsactie is nu meer dan ooit nodig. Wie aansluit bij een vakbond stelt dan ook een belangrijk gebaar. De wereld verandert, er stellen zich andere uitdagingen, en dus verandert ook de strijd, maar de maatschappelijke inzet blijft: een menswaardig en kwaliteitsvol leven voor allen door middel van een rechtvaardiger verdeling van de rijkdom.

ACOD-Brussel, de Brusselse afdeling van de ABVV-vakcentrale voor de overheidsdiensten, komt op voor arbeid waarbij maatschappelijke zorg en het belang van de werkkracht centraal staan. Ze verwerpt een louter op winst gericht economisch en financieel systeem en ze ijvert voor het behoud van een sterke sociale zekerheid, uitgebreid sociaal overleg en degelijk arbeidsrecht.

Onze Brusselse bond telt nu zowat 49.000 leden, die in verschillende sectoren zijn ondergebracht.

Sinds 2006 is ACOD-Brussel een Intergewestelijke. Naast de Vlaamse en de Waalse Intergewestelijke vormt ze een van de drie componenten van de federale ACOD.
ACOD-Brussel is gevestigd in de Jacqmainlaan n°20 dichtbij De Brouckère in stadcentrum. Haar werkterrein strekt zich uit over het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en omvat federale, gewestelijke, plaatselijke instellingen en ook gemeenschapsinstellingen.


  Opdracht

ACOD-Brussel werkt mee aan een rechtvaardiger samenleving met meer solidariteit en broederlijkheid.

Onze vakbond:

 • is voorstander van  sterke openbare diensten, want die zijn onontbeerlijk voor een gelijke en eerlijke behandeling van de burgers. Ze zijn het middel bij uitstek om de rijkdom te herverdelen;
 • verzet zich tegen liberalisering en privatisering van de openbare diensten, vooral  als het collectieve goederen betreft zoals water en energie;
 • verwerpt dat de financiële markten zoveel greep hebben op de economie, wat tot crisissen leidt en ongelijkheid veroorzaakt;
 • schaart zich achter Europese en internationale syndicale samenwerking;
 • staat voor iedereen open. Een enkele uitzondering op dit principe van verdraagzaamheid: wie lid is van of sympathiseert met een extreemrechtse beweging, kan onmogelijk lid worden van ACOD-Brussel;
 • verdedigt een opvatting van sociale en arbeidsrelaties waarbij het menselijk aspect en het collectieve belang centraal staan.


  Structuren

ACOD-Brussel is vertegenwoordigd in alle organen van de ACOD en van het ABVV.

Ze is de enige ACOD-afdeling waarin beide belangrijke taalgroepen van het land verenigd zijn en die dus zowel Nederlandstalige als Franstalige leden heeft.

Daarom zijn de Algemeen Secretaris en de Voorzitter van ACOD-Brussel van een verschillende taalrol.
Inzake overheidsdiensten heeft ACOD-Brussel exclusieve syndicale bevoegdheid ten aanzien van het politieke gezag van het Gewest en bij de Brusselse Intergewestelijke van het ABVV.
De geografische begrenzing van entiteit Brussel stemt overeen met de grenzen bepaald door de bijzondere wet van 8 augustus 1980, gewijzigd door de wet van 8 augustus 1988.

Als het om gemeenschapsproblemen gaat, maken de leden van de Brusselse Intergewestelijke deel uit van hun taalgemeenschap. Het is dan, naargelang hun taalrol, de voorzitter of de algemeen secretaris die hen vertegenwoordigt.

In verband met alle andere aangelegenheden geven de mandatarissen de standpunten van ACOD-Brussel door naar de federale organen.

De Algemeen Secretaris van ACOD-Brussel wordt uitgenodigd op de vergaderingen van het Bestendig Secretariaat van de Centrale.


  Wie is wie?

Voorzitter

Brecht Vandermeiren
brecht.vandermeiren@acod.be
02 226 13 56

Algemeen secretaris

Rudy Janssens
rudy.janssens@acod.be
02 226 13 10


  Juridische dienst

De juridische dienst van de ACOD Brussel blijft in deze uitzonderlijke periode doorwerken. De modaliteiten voor het behandelen van de dossiers zijn uiteraard aangepast.

Indien u problemen ondervindt met betrekking tot de werkloosheid of de mutualiteit, kunt u rechtstreeks contact opnemen met het secretriaat van de juridische dienst ). Uw verzoek wordt binnen een redelijke termijn telefonisch of per e-mail behandeld.

Indien u problemen ondervindt met uw werkgever (statuut, arbeidsovereenkomst, arbeidsongeval, …), moet u contact opnemen met de vaste afgevaardigde van uw sector.

Het bezuinigingsbeleid dat in Europa, en ook door de Belgische federale regering wordt gevoerd, heeft een rampzalige weerslag op de openbare diensten en zorgt voor enorme sociale spanningen en heel wat conflicten op het werk. De juridische dienst van ACOD-Brussel wordt dan ook steeds vaker ingeschakeld voor waardevolle en doeltreffende ondersteuning van de sectoren, de afgevaardigden en de leden.

Welke problemen behandelt de dienst ? 

Het arbeidsrecht, de naam zegt het al, heeft betrekking op de arbeidsbetrekkingen. Het gaat om geschillen tussen werkers en werkgevers in de openbare en privésector.

Vaak hebben deze geschillen te maken met ontslag om dringende reden of onrechtmatig ontslag, of met pesterijen of ongewenst seksueel gedrag. Dit zijn nogal vage begrippen, die soms tegenstrijdig geïnterpreteerd worden. De jurist moet elk dossier dan ook grondig bestuderen en de gegevens vanuit rechtsoogpunt ordenen om argumenten aan te voeren en het lid te verdedigen.
Ook arbeidsongevallen maken een aanzienlijk deel uit van de behandelde dossiers. Vaak draait het geschil om de erkenning van het arbeidsongeval of het ongeval op de weg naar of van het werk. En daarbij krijgt de juridische dienst geregeld te maken met betwistbare situaties: een gespannen vergadering of verbale agressie kunnen de oorzaak zijn van een trauma, dat dus een arbeidsongeval kan zijn. Bij een arbeidsongeval moet ook het lichamelijk of psychologisch letsel worden beoordeeld, zodat de eventuele gedeeltelijke of gehele blijvende arbeidsongeschiktheid van het slachtoffer kan worden bepaald.
Binnen het werkterrein van de juridische dienst vallen ook: nagaan of een arbeidsovereenkomst volgens de regels is, of het loon correct is, of de sociale documenten conform zijn; en onderhandelen bij een ontslag.

HOE WERKT DE DIENST ?

Leden die juridische bijstand nodig hebben, krijgen een afspraak na voorafgaand akkoord van de sectorverantwoordelijke, die het dossier eerst heeft bekeken. De juridische dienst stelt eerst alles in het werk om het geschil op te lossen zonder gerechtelijke stappen te ondernemen. Gebruik makend van rechtsleer en rechtspraak kan de dienst vaak doeltreffend argumenten aanvoeren bij werkgevers, socialezekerheidsinstellingen en overheden. Zowat drie kwart van de dossiers wordt zo opgelost.

De andere dossiers, waarvoor een rechtszaak nodig is, worden toevertrouwd aan een advocatenkantoor.

De juridische dienst wordt ook rechtstreeks aangezocht door de sectorverantwoordelijken met betrekking tot individuele of collectieve problemen, waarbij juridisch advies aangewezen is (onderhandelingen bij ontslag, bijstand voor collectieve onderhandelingen, studie van de ontwikkelingen op vlak van wetgeving en rechtspraak in een welbepaald domein, uitgebreid advies over een rechtskwestie, enz.).

Contact

Benjamin Deman
Verantwoordelijke van de juridische dienst


  Openingsuren

 Maandag  8:00>12:00
 Dinsdag  8:00>12:00
 Woensdag                                gesloten op 14 febrari 2024
 Donderdag  8:00>12:00
 Vrijdag  Gesloten
 Week-end  Gesloten

Laatste toegang 15 min voor sluitingstijd

AANDACHT ! op dinsdag 12 december 2023 zullen onze kantoren gesloten zijn (Europese betoging)

Namiddag: enkel op afspraak (neem contact op met uw sector)

Uitzonderlijke sluitingen: controleer onze vestiging op Google.


  Contact

tel. 02 226 13 11
pool.bru@cgspacod.be


  Privacybeleid

De ACOD voert een strikt vertrouwelijkheidsbeleid. De vakorganisatie neemt uw privéleven immers heel ernstig en verwerkt uw persoonlijke informatie met zorg. Dit vertrouwelijkheidsbeleid geldt voor de ACOD en alle vakbondsactiviteiten van de ACOD.

Dit beleid wordt gevoerd overeenkomstig de nieuwe Europese AVG- wetgeving over de verwerking en de bescherming van de persoonsgegevens, die op alle door de ACOD ingewonnen persoonsgegevens wordt toegepast.

U moet weten dat de ACOD niet verantwoordelijk is voor het vertrouwelijkheidsbeleid van de andere sites en bronnen. De ACOD respecteert het privéleven van alle gebruikers van haar site en waakt erover dat de persoonlijke informatie, die u meedeelt, vertrouwelijk wordt verwerkt.

We zijn transparant over welke gegevens we verzamelen en waarom. We beschermen uw gegevens als een waardevol bezit. Wij verkopen uw gegevens niet aan derden en zullen dat ook in de toekomst niet doen.

Hieronder verneemt u welke informatie we desgewenst verzamelen en hoe we daar mee omgaan. Dit vertrouwelijkheidsbeleid legt uit welke persoonlijke gegevens wij van en over u verzamelen, zij het rechtstreeks of indirect, en op welke manieren wij die gebruiken.

Misschien bent u geen lid en bent u bijvoorbeeld sollicitant of geïnteresseerde. Ook in dit geval geniet u eenzelfde niveau van passende beveiliging van uw persoonsgegevens.

Welke gegevens hebben wij over u?

Hierbij vindt u een opsomming van de mogelijk gebruikte persoonsgegevens en gegevensverwerkingen die we ermee uitvoeren. Deze gegevens worden strikt confidentieel gebruikt en dienen geen andere doeleinden dan diegene die hier zijn opgesomd.

 • Lidmaatschapsstatus;
 • Achternaam, Voornaam, Geboortedatum, Geboorteplaats, rijksregisternummer, Geslacht, Nationaliteit, Woonplaats (Adres, Postcode, Plaats);
 • E-mailadres, Vaste telefoonnummer, Mobiele telefoonnummer, IP-adressen, cookie-gerelateerde informatie;
 • BTW-nummer, Ondernemingsnummer, Bedrijfsnaam, Bankrekening, IBAN-rekeningnummer, SWIFT-verwijzingen, SEPA-verwijzingen;
 • Professionele/ educatieve informatie, loopbaan, baan en werkgelegenheid, Curriculum Vitae, Evaluaties, sancties in werkverband, Interne sancties informatie, Training en opleiding, Eetgewoontes (voor lunches tijdens opleidingen), Onderwijs, opleiding;
 • Sociale Media Profiel gerelateerde informatie, Foto, Sociale media “posts” en commentaren,
 • Wettelijke uitsluitingsinformatie;
 • Financiële informatie, Verzekering gerelateerde informatie, Debiteur-informatie, Crediteur-informatie, mandaatinformatie;
 • Gezinssamenstelling, Burgerlijke staat, Verblijfplaats;
 • Medische informatie in de brede zin;
 • Lidmaatschappen van professionele organisaties.

Welke verwerkingen doen we met uw persoonsgegevens?

Afhankelijk van het doel van de verwerking kan het gaan om de volgende handelingen: Verzamelen, vastleggen, invoeren, opslaan, converteren, opmaken, afdrukken, ordenen, bewaren, uitwerken, wijzigen, downloaden/uploaden, gebruiken, bezorgen, doorsturen, verspreiden, ter beschikking stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, beschermen, vernietigen, manueel verwerken, machinaal verwerken, opnemen in drukwerk, verwerken in poststukken, opsturen, andere,..

Wat zijn de doeleinden van deze verwerkingen?

De vermelde verwerkingen dienen de volgende doeleinden:

 • Ledenbeheer in de ruime zin;
 • Beheer en uitvoeren van betalingen;
 • Het opsturen van nieuwsbrieven, nieuws-feeds, informatie, ongeacht het formaat;
 • Gegevensonderzoek en statistische doeleinden in de brede zin;
 • Het aanbieden van downloadbare documenten en een optimaal gebruiksgemak van onze websites garanderen wanneer u deze bezoekt;
 • Informatie geven en ontvangen over werkloosheidsmateries;
 • Een juiste en unieke identificatie inzake gegevensuitwisseling. Specifiek ook betreffende uitwisselingen met overheden, waar geen andere identificatie-mogelijkheid wordt geboden dan het gebruik van het rijksregisternummer;
 • Het aanbieden en u laten deelnemen aan vorming in de brede zin;
 • Opvragen attesten-verzekeringen-hospitalisatie;
 • Syndicale militantenwerking in de brede zin;
 • Inspectie en preventie op de werkvloer;
 • Juridische zaken, wanneer we u kunnen bijstaan of advies geven;
 • Boekhouding (berekening premies);
 • Campagnes;
 • Communicaties;
 • Studiedienst.

Hoelang houden wij uw persoonsgegevens bij?

Hoelang wij uw gegevens bijhouden is gebaseerd op de volgende invalshoeken:

 • de wettelijke verplichtingen die wij moeten nakomen;
 • de duurtijd van uw lidmaatschap;
 • de nazorg die wij voor u wensen te kunnen verzekeren, ook al bent u geen lid meer;
 • het u eenvoudig maken als u na een onderbreking toch opnieuw wenst aan te sluiten;
 • uw recht om gegevens te laten wissen.

Worden uw gegevens gedeeld?

Uw persoonsgegevens worden mogelijks verwerkt door onderaannemers (verwerkers) die wij met de hoogste zorg hebben uitgekozen en met wie wij een sluitende overeenkomst hebben afgesloten volgens de wettelijke voorschriften, ongeacht waar de verwerker is gehuisvest.

Deze informatie-deling is noodzakelijk in het kader van de diverse dienstverleningen die wij u bieden.

Wij hanteren strikte regels, daar mag u op rekenen

Wij streven een optimaal beveiligingsniveau na en engageren ons tot de volgende strikte regels:

 • Al uw verwerkingen zijn op een wettelijk voorgeschreven basis gedocumenteerd en u kan hier steeds inzake in hebben;
 • Er is steeds een wettelijke grond of toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens;
 • We vermelden u steeds transparant welke de verwerkingen zijn en waarvoor ze dienen;
 • We verrichten geen andere dan de opgesomde verwerkingen;
 • De doelstelling van elke verwerking is steeds duidelijk;
 • We gebruiken niet meer persoonsgegevens dan nodig voor de bedoelde verwerkingen;
 • We zorgen steeds voor accurate en beschikbare persoonsgegevens;
 • We houden persoonsgegevens bij volgens strikt omschreven regels;
 • We hanteren voor onszelf alsook voor elke verwerker strikte regels aangaande technische en organisatorische maatregelen, teneinde uw persoonsgegevens steeds veilig te houden;
 • U kan steeds vragen stellen en uw rechten op inzage e.d. uitvoeren;
 • We hanteren volledige openheid naar toezichthouders;
 • Anomalieën melden wij steeds aan de toezichthouder.

Wij voorzien een sterke beveiliging

De ACOD tracht uw persoonsgegevens naar best vermogen te beschermen door technische en organisatorische maatregelen toe te passen, waarvan hierna een paar voorbeelden volgen:

 • Alle personen, die kennis kunnen nemen van uw gegevens in naam van de ACOD, zijn gebonden om de vertrouwelijkheid te respecteren;
 • We hanteren op al onze systemen een beleid met gebruikersnaam en wachtwoord;
 • De persoonsgegevens worden opgeslagen zodat ze bij technische of fysische incidenten kunnen worden gerecupereerd;
 • Onze bedienden zijn op de hoogte van het belang van de bescherming van de persoonlijke gegevens.

COOKIES

We gebruiken cookies op onze site. Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat een website – via een browser - op uw harde schijf bewaart De informatie wordt bewaard in een cookie.
De meeste browsers worden geconfigureerd om standaard cookies te aanvaarden, maar u kan uw browser resetten om alle cookies te weigeren of om op de hoogte gebracht te worden wanneer een cookie wordt verstuurd. De correcte werking van sommige mogelijkheden en diensten van onze sites kan niet verstoord worden als de cookies in uw browser worden uitgeschakeld.

SOCIAAL MEDIABELEID

ACOD gebruikt de faciliteiten die geboden worden door de diverse sociale media.
Meer nog, als vakbond zien wij het als onze plicht u te kunnen informeren over trends, gebeurtenissen, acties, evoluties in de arbeidsmarkt alsook u toe te laten als lid om deze informatie te delen met uw netwerk.
Daarom voorzien wij mogelijks “knoppen” op onze websites die u toelaten om bepaalde webpagina’s te beoordelen en/of te delen op sociale netwerken zoals Facebook en Twitter. De werking van deze “knoppen” is technisch geregeld door de respectievelijke sociale media bedrijven.

Verder voeren wij een actief sociale-mediabeleid en scannen wij de sociale media af teneinde

 • Informatie over onze vakbond en evoluties in de arbeidsmarkt zo breed mogelijk te delen;
 • Een goed imago van uw vakbond te waarborgen;
 • Een zo hoog mogelijke ledenwerving te bekomen.

Hierbij hanteren wij een steevast principe dat wij nooit persoonlijke informatie verwerken waarvoor u geen toestemming hebt gegeven.

Wij raden u aan om de diverse privacy verklaringen van de aanbieders van sociale media waarop u bent aangesloten na te lezen. Op deze wijze zal u zicht te krijgen op wat deze sociale media bedrijven door middel van cookies doen met uw (persoons)gegevens.

Het is een feit dat vele van deze sociale media bedrijven zoals LinkedIn, Twitter, Facebook en Google+ , overzeese (Amerikaanse) bedrijven zijn. Echter, zij zijn evenzeer als uw vakbond onderworpen aan de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming. In de praktijk doen zij dit via verklaringen in hun respectievelijke privacy policy en verwijzen zij naar de principes van de “EU-US Privacy Shield” die zij hebben ondertekend.

Wij zien toe dat dit effectief het geval is, vooraleer wij de diensten van zulk sociale mediabedrijf gebruiken. Op deze wijze vergewissen wij ons van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van persoonsgegevens.

U hebt rechten!

Wij hanteren maximale transparantie en bieden u de mogelijkheid ons al uw vragen met betrekking tot het gebruik van uw persoonsgegevens te kunnen stellen.

Bovendien, de Algemene Verordening gegevensbescherming biedt een brede waaier rechten, die u bij ons probleemloos kan uitoefenen. Zo kan u kan ten allen tijden toegang krijgen tot uw gegevens, u kan deze laten corrigeren, schrappen, verzetten tegen verwerkingen alsook heeft u het recht om het gebruik van uw gegevens te beperken.

Als u een klacht wil indienen over hoe wij uw persoonlijke gegevens hebben verwerkt, kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming (Data Protection Officer of kortweg DPO) die de kwestie zal onderzoeken. Zijn contactgegevens zijn: dpo@acod.be

Heeft u vragen?

We controleren regelmatig of we aan dit privacy beleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacy beleid, uw inzagerecht wilt gebruiken, bezwaar aantekenen tegen de opgeslagen gegevens voor verdere verwerkingen of uw gegevens wilt wissen, wijzigen of overdragen, kunt u contact met ons opnemen:

ACOD
t.a.v. de DPO
Fontainasplein 9-11
1000 Brussel

of via mail : dpo@acod.be

Om aan dergelijk verzoek tegemoet te komen, vragen we u zich te identificeren. Deze identificatie moet gebeuren op basis van een schriftelijke vraag. U heeft ook het recht om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, een onafhankelijke controle-instantie, die erop toeziet dat de gegevens van persoonlijke aard met zorg worden aangewend en beveiligd en dat uw privéleven ook in de toekomst beschermd blijft. www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/

Tot slot

ACOD van het ABVV op adres Fontainasplein 9-11, 1000 Brussel, is verantwoordelijk voor dit privacy beleid en treedt op als “verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens” die op u betrekking hebben.

Dit privacy beleid steunt op de Belgische wetten aangaande privacy alsook op de Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (Algemene Verordening Gegevensbescherming - AVG, ook bekend als “GDPR”)

Aanpassing van het vertrouwelijkheidsbeleid

De ACOD behoudt zich het recht voor om dit vertrouwelijkheidsbeleid te wijzigen. De veranderingen worden dan op deze pagina bekendgemaakt.


Nieuws

+ Bekijk alle nieuws

Focus

Agenda

ACOD Brussel © 2024