Vrouwen

Neem contact met ons

Emile Jacqmainlaan 20
1000 Brussel

tel. 02 226 13 11

Internationale dag voor de Vrouwenrechten 8 maart 2022

ONZE EISEN:

 

1. De toepassing van de wet inzake gender mainstreaming:
De wet inzake gender mainstreaming moet worden toegepast op alle door de Regering geplande hervormingen, teneinde het gendereffect ervan te beoordelen en gendergeweld te bestrijden.

2. Betere aanpak bij gevallen van seksisme binnen de overheidsdiensten (Wet van 22 mei 2014):
De diensten binnen de overheidsdiensten moeten beter worden opgeleid wanneer gevallen van seksisme worden gemeld, zodat ze hier beter op kunnen reageren. Vaak wordt het probleem gewoon verplaatst.

3. Oprichting van een Ministerie van Vrouwenrechten op alle bestuursniveaus:
Dit zou één van de middelen zijn om de structurele ongelijkheden aan te pakken die het leven van vrouwen vanaf hun kinderjaren tot aan hun pensioen kenmerken.

4. Statutaire betrekking:
Er moeten voltijdse contracten van onbepaalde duur worden aangeboden. De vaste benoeming moet voor alle beroepscategorieën beschikbaar zijn, en in het bijzonder voor het schoonmaakpersoneel dat voornamelijk uit vrouwen bestaat. Het schoonmaakpersoneel dat is uitbesteed, moet zo snel mogelijk opnieuw opgenomen worden binnen de openbare diensten om hen een stabiele werkomgeving te bieden.

5. Openbare opvangstructuren voor de kinderen, zieke kinderen, bejaarden, personen met een handicap, enz.:
Deze structuren moeten financieel toegankelijk en toereikend zijn. Bovendien, zouden sommige 24u/24u en 7 dagen op 7 open moeten zijn om de mentale belasting van het gezin te verlichten, die vaak door de vrouw wordt gedragen. 

6. Erkenning van de zware vrouwelijke beroepen:
De zware beroepen die door vrouwen worden uitgevoerd, moeten dringend als zware beroepen worden erkend. Tijdens de coronapandemie, werden de zogenaamde essentiële functies voornamelijk door vrouwen bekleed. Binnen de zorgsector, worden zowel de beroepen van verpleegster en verpleeghulp als het onderhoudspersoneel niet als zware beroepen erkend.

7. Pensioen vanaf 60 jaar, met loopbaan van 40 jaar:
Vrouwen hebben zelden een volledige loopbaan. De gemiddelde loopbaan van vrouwen bedraagt 38 jaar. Vele vrouwen nemen loopbaanonderbreking of werken deeltijds. Dit heeft een impact op de pensioenberekening. De pensioenberekening op basis van veertigsten in plaats van vijfenveertigste zou voor iedereen een waardiger pensioen opleveren.  

8. Behoud van de IGU (Inkomensgarantie-uitkering):
Het personeel van niveau E dat op contractuele basis deeltijds tewerkgesteld is, moet in aanmerking blijven komen voor de IGU en moet gestatutariseerd worden.

9. Zwangerschapsverlof 100% doorbetaald voor contractuelen:
De zwangerschapsuitkering moet 100% van het loon bedragen.

10. Het geboorteverlof van 10 dagen voor vaders (+5 dagen in de volgende 4 maanden):
Deze moet verplicht worden en gefinancierd worden door de werkgever.

11. 8 weken vaderschapsverlof:
Het vaderschapsverlof moet 100% betaald worden en opgenomen worden in het jaar volgend op de geboorte of adoptie van het kind.

12. Afschaffing van het samenwonende statuut voor alle sociale uitkeringen:
Dit statuut moet het statuut van alleenstaande worden. Alle werknemers dragen op gelijke basis bij, op basis van hun beroepsinkomen en niet op basis van hun gezinssituatie. Om het bedrag van hun uitkeringen (werkloosheid, pensioen, enz.) te bepalen, wordt momenteel echter rekening gehouden met de samenstelling van het huishouden en niet met het individu. De vrouwen zijn het slachtoffer van deze regeling.

13. Aangepaste structuren en uitrusting:
• Werkneemsters moeten een borstvoedingslokaal ter beschikking krijgen.
• Werkneemsters moeten aangepaste PBM krijgen en geen gemengde PBM die op basis van mannelijke normen is ontworpen.
• Hygiënische bescherming beschikbaar in de EHBO-kit.
• …

14. Dekking van de kosten in verband met de gezondheid van werkneemsters:
100% dekking van alle medische kosten, onderzoeken en andere uitgaven in geval van borstkanker zoals de terugbetaling van een medische pruik.

15. Erkenning van het kunstenaarsstatuut:
De culturele sector omvat vele beroepen waarbij sommigen door vrouwen worden uitgevoerd. De oprichting van een specifiek kunstenaarsstatuut wordt dringend nodig.


Introductie

In de overheidsdiensten werden bij de ACOD de eerste Vrouwencommissies opgericht in de jaren 90 van de vorige eeuw. Op 27 februari 1990 trad namelijk het koninklijk besluit in voege over het bevorderen van gelijke kansen voor mannen en vrouwen in de openbare diensten. Dat KB was gebaseerd op het advies van de Commissie Vrouwenarbeid, die in 1965 binnen het ABVV was opgericht.

Later werden de Vrouwencommissies in de schoot van de ACOD officieel erkend en ingesteld nadat de Belgische representatieve vakbonden ABVV - ACV - ACLVB op 24 september 2004 het Charter Gender Mainstreaming ondertekenden voor gelijkheid van vrouwen en mannen in de vakbonden. In dit Charter is immers bepaald dat er “specifieke structuren voor vrouwen” worden opgericht.

Bij de ACOD heeft dit Charter geleid tot een statutenwijziging en de oprichting van technische vrouwencommissies binnen de verschillende sectoren. Met deze interne strategie wil men de globale ondervertegenwoordiging van vrouwen (minder dan 30%) in de vakbondsorganen compenseren en ervoor zorgen dat de thema’s die onze organisatie behandelt ook vanuit genderinvalshoek worden bekeken.

Binnen  de ACOD-Brussel werd dan ook een Technische Vrouwencommissie (Vrouwencommissie-Brussel) opgericht en een vertegenwoordigster van deze Commissie neemt met adviesmandaat deel aan de vergaderingen van het Uitvoerend Bureau.

De Technische Vrouwencommissie Brussel heeft als doel:

 • de vertegenwoordiging van de vrouwen in de politieke en besluitvormingsorganen van ACOD-Brussel te bevorderen, met als doel in deze organen ten minste tot vrouw-man-pariteit te komen;
 • acties en vorming voor te stellen over de situatie van de vrouwen in de maatschappij en binnen ACOD-Brussel;
 • genderanalyses te maken van de politieke en syndicale actualiteit en die te verspreiden via de contacten en de structuur van de BIG-Vrouwencommissie;
 • een netwerk uit te bouwen en informatie-uitwisseling onder haar leden mogelijk te maken.

De vrouwencommissie vergadert daarom maandelijks en haar leden blijven het hele jaar door met elkaar in contact.


Contact

Medevoorzitster

Silvia De Caboter

0490 52 32 55
silvia.decaboter@mivb.brussels

Vice-Voorzitster

Laurence Gilain


Media


Nieuws

+ Bekijk alle nieuws

Focus

Agenda

 • 16/06/2024 Sociale en antifa mobilisatie

  Gezamenlijke oproep voor een antifascistische demonstratie

  > Lees verder
 • 04/06/2024 Fiscale zitdagen

  > Lees verder

ACOD Brussel © 2024